Onze visie

Een christelijk opvoedingsproject

Opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis

De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die zij omschrijft in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en in een schoolreglement voor haar leerlingen. In een schoolwerkplan worden die doelstellingen regelmatig geactualiseerd.

De katholieke school is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Gezien haar dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de Overheid gesubsidieerd.

Zij biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan kinderen en jonge mensen kwalitatief hoogwaardig onderwijs zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking.

Zij legt de nadruk op een pedagogische benadering van het kind en de jonge mens. Zij streeft de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal.

Het opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen en jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is.

Zij helpt de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereidt ze zo voor op hun taak op lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak. Zo bewijst zij een dienst aan de gemeenschap waarin zij thuishoort.

Zij baseert zich op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. In een katholieke school leeft men "in de Woorden van de Heer". Vanuit de evangelische boodschap kan men "vreugde en hoop" wekken bij jonge mensen.

Een samen op te bouwen schoolgemeenschap

Schoolbesturen, directies en personeelsleden, ouders en leerlingen bouwen samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg, aan de schoolgemeenschap.

In deze schoolgemeenschap ervaren kinderen dat hun opvoeders met hen begaan zijn. De jonge mensen worden opgeroepen om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te geven als een gave en een opdracht. Dit verwezenlijken zij als vrije mensen in relatie met God, met de anderen, in relatie tot zichzelf en tot de omringende wereld.

Directie en personeelsleden zijn de dragers van het opvoedings- en vormingsproject en de belangrijkste uitvoerders ervan. Dit impliceert dat zij daartoe een gunstig klimaat scheppen. In samenwerking, wederzijdse waardering en respect voor ieders opdracht, pogen zij een positieve geest in de schoolgemeenschap te creëren.

De ouders beschouwen de schoolgemeenschap als een actieve partner bij hun fundamentele opvoedingstaak. Zij helpen de schoolgemeenschap uitbouwen en schragen.

Het schoolbestuur is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren. Ze is bestuurlijk ook de eindverantwoordelijke. Vanuit die verantwoordelijkheid betrekt zij alle partners bij het onderwijsgebeuren en stimuleert hen tot loyaal engagement.

Een herkenbare katholieke school

De katholieke school vervult haar opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. De samenstelling van de schoolgemeenschap biedt hiervan een weerspiegeling.

De katholieke school waarborgt een geloofsaanbod aan de jeugd. Zij verwacht van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. Zij brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van de katholieke school te bevorderen en van hun geloof te getuigen. In het bijzonder rekent zij erop dat de leerkrachten in de lessen godsdienst vrijmoedig de christelijke boodschap brengen.

De katholieke school maakt werk van een aan de school aangepaste pastorale animatie en van gebedsmomenten en sacramentele vieringen.

De katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden. De beleving van de christelijke solidariteit met de vierde en de derde wereld is haar eigen.

De katholieke school is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Getuigen betekent de anderen met eerbied benaderen, de waarheid laten zien, zonder die met geweld op te dringen; inzicht proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Openheid voor de diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school.

 

De katholieke dialoogschool

Op het kruispunt van onderwijs, Kerk en samenleving verwelkomt de katholieke dialoogschool

gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.    

Zonder uitzondering nodigt ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit aan haar onderwijsproject mee te werken. Vanuit haar christelijke inspiratie wil ze ieder hiertoe uitdagen, motiveren en kracht geven.

De katholieke dialoogschool nodigt in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Hiertoe brengt ze christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovige humanisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnen. Ze schept daarbij ruimte voor wie niet aan het woord komt. Op deze wijze school maken vergt een blijvende inzet van allen en biedt ruimte voor groei en verscheidenheid. Doorheen de dialoog verrijkt de katholieke school zichzelf, en vernieuwt ze haar christelijke inspiratie in de actuele context. Vanuit de traditie waarin de school staat en in gesprek met haar omgeving, wil de katholieke dialoogschool een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droom.

 

ONS SCHOOLEIGEN CHRISTELIJK OPVOEDINGSPROJECT

 

Onze school formuleert haar mens- en wereldbeeld in een schooleigen opvoedingsproject. Ze laat haar visie klinken en geeft aan hoe haar onderwijs- en opvoedingstaken door die visie worden geïnspireerd.

De Opdrachten van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen zijn de kern van dit document.

De vijf opdrachten(identiteit, onderwijsaanbod, klimaat en aanpak, brede zorg, gemeenschap en organisatie) vormen als het ware het hart van dit project.

In onze school wordt met zijn allen die bij het onderwijs en de opvoeding van kinderen betrokken zijn, gewerkt aan en gewerkt vanuit het schooleigen opvoedingsproject.

Dat is een helder overzicht van concrete, gemeenschappelijke inspirerende doelen en opdrachten, telken gemotiveerd vanuit de eigen christelijke identiteit.

 

Werken aan een schooleigen christelijke identiteit

 

De vraag is hier: “Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten?”

 

Onze school stelt zich tot doel pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. Deze zijn geïnspireerd door het evangelie en de katholieke traditie als dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

Onze school ontwikkelt haar identiteit in een schoolklimaat dat getekend is door de promotie van de menselijke persoon in zijn volle waardigheid. Een persoon wordt echter maar zichzelf in verbondenheid met anderen en met de wereld. Menswording krijgt daarom gestalte in een drievoudige verbondenheid:

(1) met anderen           (2) met de wereld        (3) met zichzelf

 

In deze verbondenheid wordt God ervaren als dragende grond en krijgt de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit deze verbondenheid met God durft de katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en mag ze vertrouwen dat haar inspanningen niet op niets uitlopen.

Vanuit haar christelijk geïnspireerd mensbeeld geeft het team voorrang aan waarden als:

·         de uniekheid van ieder mensenkind,

·         de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,

·         verbondenheid en solidariteit met anderen,

·         vertrouwen in het leven (hoop),

·         genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,

·         openheid, respect en zorg voor mens en natuur,

·         verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,

·         vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,

·         zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

·         …

 

Van de ouders wordt verwacht dat ze loyaal achter de identiteit van de school staan.

De schooleigen identiteit krijgt gestalte in:

 • De brede identiteit: dat is de motivatie en de inspiratie achter onderwijskundige en organisatorische keuzes. bv.: uniciteit van ieder kind – pedagogie van verbondenheid – pedagogie van de hoop…
 • De expliciete doorwerking van de identiteit

    *  De school geeft expliciet uitdrukking aan haar identiteit en profileert zich door een gevarieerd en zinvol aanbod van      
       pastorale activiteiten. Daartoe nodigen we leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

 -         de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;

 -         de verdieping in de Blijde Boodschap;

 -         de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;

 -         het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in    
           verbondenheid met God. 

* De lessen godsdienst zijn een ondersteuning  van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ze hebben tot doel de leerlingen te helpen om gaandeweg competente vertellers te worden van hun eigen levensverhaal in levensbeschouwelijk opzicht.  Daarvoor moeten ze niet alleen thuis zijn in de verhalen uit de eigen traditie, maar ook de verbinding leren leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.           Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we daarom uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie

         * Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden worden niet onbesproken gelaten.

 

Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

 

De vraag is hier: “Wat moeten kinderen leren om tot ‘goede’ mensen uit te groeien?”

De uniciteit van iedere persoon uit het eigen mensbeeld wordt pedagogisch vertaald in een aanbod dat gericht is op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Doorheen het aanbod worden kinderen in contact gebracht met alle componenten van de cultuur:

 • de wereld van taal en communicatie
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van cijfers en feiten
 • de wereld van de techniek
 • de wereld van het samenleven
 • de wereld van verleden en heden
 • de wereld van het goede
 • de wereld van zingeving

 

In het aanbod is een logische samenhang te vinden:

 • Verticale samenhang: dat is de logica van de leerlijn, waarbij het ene logische volgt uit het andere en men voortbouwt op wat kinderen reeds beheersen.
 • Horizontale samenhang: dat is de aandacht voor de zinvolle samenhang van het geheel, voor de interferentie tussen de verschillende leergebieden en leerdomeinen.

De dimensie van het zijn, of de integratie van het aanbod in de persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

 

Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat

De vraag is hier: “Hoe kan dat leren best ondersteund en begeleid worden?”

Kinderen nemen wij serieus. Hun positieve ingesteldheid is het uitgangspunt van onze opvoeding en onderwijs.
Leren is in dat opzicht niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, voortbouwend op wat ze reeds kennen en kunnen.

Daarom wordt het opvoedingsklimaat gedragen door een visie op de mens en de toekomst (mensbeeld):

 • De uniciteit van ieder kind. Het aanbod en het leerproces worden zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van ieder kind
 • De pedagogie van verbondenheid. Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren, wederzijdse verrijking.
 • De pedagogie van de hoop. Dat is de optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. Het is het geloof in de groeikansen van kinderen, dat ze ondanks hun grenzen hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.
 • De pedagogie van het geduld. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

 

Consequenties voor de aanpak van de leerkracht:

 • model staan voor goed leren
 • strategische vragen stellen
 • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen 
 • zinvolle contexten aanbieden
 • begeleiden van interactieprocessen
 • peilen naar de vorderingen
 • helpen en coachen

 

Werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg

De vraag is hier: “Hoe centraal staat het kind?”

De zorg voor kinderen is de uitdrukking van de erkenning dat ieder kind beeld van God is. Leerkrachten omringen kinderen daarom met brede zorg. Ze tillen kinderen op en geven hun uitzicht op een veilige oever van welbevinden. (Dit veronderstelt opnieuw de pedagogie van de hoop en van het geduld)

Brede zorg heeft twee dimensies

 • Zorgbreedte is de aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.
  Leerkrachten worden dan ook uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
 • Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten leerkrachten op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen doet de school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra…

 

Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

De vraag is hier: “Wie zijn  de verschillende betrokkenen?
Welke is hun verantwoordelijkheid? Hoe wordt alles best georganiseerd?”

Verbondenheid binnen het team
De school wordt gedragen door het hele team onder de inspirerende leiding van de directie. In een geest van samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

Verbondenheid met de partners van het schoolteam

De zorg voor kwaliteitsvol onderwijs deelt het team met anderen:

 • Met de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streeft het team naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
 • Met het schoolbestuur als eindverantwoordelijke voor het beleid van de school;
 • Met externe begeleiders als ondersteuning van de permanente vorming en professionalisering van het team;
 • Met de lokale kerkgemeenschap als concrete gemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.
 • Met de lokale gemeenschap als de omgeving waarin de school gestalte geeft aan haar opvoedings- en onderwijsopdracht.

 

 

 

In onze school
Een school op maat van ieder kind
Kalender
Foto's
« Juli 2018 »
madiwodovrzazo
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031