De schoolraad is verplicht in elke school en is samengesteld uit 3 geledingen (elke geleding telt 3 leden): de vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens verkozen door de twee voornoemde geledingen. De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in het huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

De participatie van de ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun.

Wij zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en de voorstellen van al de betrokken actoren aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. Zo werd ook voor het schoolbestuur op eenduidige wijze de gesprekspartner, de directeur, vastgelegd.

Samenstelling

  • Voorzitter: Dhr. Devos Philippe
  • Secretaris: Mevr. Eeckhout Katinka
  • Vertegenwoordigers van de personeelsgeleding: Mevr. Van Helleputte Sigrid, Mevr. Van Hecke Karolien en Mevr. Poisson Sarah
  • Vertegenwoordigers van de oudergeleding: Dhr. Schoon Geert, Mevr. Eeckhout Katinka en Dhr. Ongenaed Pieter
  • Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Dhr. Devos Philippe, Dhr. Scheirlinck Ignace en Mevr. Coessens Ira

Contact

E-mail: schoolraad.ophasselt@telenet.be

Verslagen

Verslagen schoolraad