Overleg

Overleg is een sterk kenmerk van het schoolteam eveneens als de positieve sfeer onder de onderwijsgevenden. Het team werkt gestadig aan het schoolwerkplan en maakt voortdurend keuzes omtrent de pedagogische en didactische aanpak van het onderwijsgebeuren. We denken daarbij aan het integreren van hoekenwerk, het uitschrijven van leerlijnen en jaarplannen, de implementatie van nieuwe leerplannen, het begeleiden van zorgenkinderen, de wijze van rapporteren, de keuze van handboeken, het opstellen van een navormingsplan, enz… Daarbij doet de school onder meer een beroep op de begeleidingsdiensten van het katholiek onderwijs en het centrum voor ervaringsgericht onderwijs.

Kwaliteitszorg

Professionaliteit

Het team doet regelmatig aan zelfevaluatie met het oog op permanente kwaliteitszorg. Daaruit distilleert de school haar prioriteiten op korte en lange termijn. Voor onze leerkrachten is de uitbouw van hun professionaliteit een blijvende uitdaging. In het bijzonder dragen ze hun beroepsspiritualiteit hoog in het vaandel : ze staan met hart en ziel voor de klas.

Ouders

De ouders zijn belangrijke partners van de school. Naar prestaties van kinderen toe wil de school een open en eerlijke relatie met de ouders opbouwen. Het oudercomité is een onmisbaar overlegorgaan en organiseert tal van activiteiten om de school financieel en materieel te steunen. Het team wil de ouders zo nauw mogelijk bij het onderwijs en het schoolgebeuren betrekken. Een eenduidige berichtgeving via brieven en agenda’s zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ouders worden niet alleen voor hand- en spandiensten ingeschakeld. Zij krijgen op regelmatige basis de kans om op meer pedagogisch-didactische manier met de kinderen bezig te zijn : leesouders, natuurouders, knutselouders, internetouders, op een beroepenbeurs,… Daarnaast worden de (groot-)ouders ook vrij frequent uitgenodigd op feestelijkheden : schoolfeest, grootouderfeest, vaderdag, moederdag of naar aanleiding van projecten…

Multidisciplinair overleg

Het multidisciplinair overleg is een begrip op onze school. Naast de klasleerkracht en de directeur maakt ook een pedagoge van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) deel uit van deze overleggroep. Ook de ouders en eventueel de betrokken logopedistes of therapeuten kunnen er aan deelnemen. 

Buitengewoon onderwijs

De school zoekt samenwerkingsverbanden met het buitengewoon onderwijs om haar deskundigheid betreffende de zorg voor kinderen met bijzondere noden te verruimen (GON).
 
Plaatselijke gemeenschap De school maakt deel uit van de gemeente en de parochie. In de mate van het mogelijke werkt de school mee aan de initiatieven die uitgaan van deze gemeenschappen. Op parochiaal vlak denken we in het bijzonder aan de eerste communie, de Vormselviering en de projecten van Welzijnszorg en Broederlijk Delen. Op gemeentelijk vlak denken we aan projecten uitgaande van de jeugddienst en projecten i.v.m. verkeersveiligheid.