Opvoeden veronderstelt een visie op de mens en op het kind in het bijzonder. De visie die wij ons hebben eigen gemaakt is een christelijke visie die haar oorsprong vindt in het evangelie. Wij vinden daar vier pijlers waaruit ons handelen met de kinderen voortvloeit:

Jezus

1. De figuur van Jezus van Nazareth, die bijzondere aandacht schonk aan de kleinen, de zwakkeren, de mensen met zorgen. Hieruit leiden wij af dat het onze plicht is de kinderen een 'veilige haven' te geven. Een warm nest waar ze zich geborgen, gewaardeerd en gerespecteerd weten. Een plek waar jonge mensen, van welke origine of overtuiging dan ook, zich door ons gedragen weten zoals wij ons gedragen weten door de Heer.
Roeping 2.    De bijbel is een boek waar het woord 'roeping' een speciale dimensie krijgt. Enerzijds hebben wij de hoopvolle overtuiging dat iedereen een roeping heeft en ook de talenten om die roeping te kunnen volbrengen. Anderzijds leiden wij van dit woord ook af dat ieder mens 'opgeroepen wordt' om zijn verantwoordelijkheid tegenover God en tegenover zijn medemens op te nemen en dus verschillende waarden na te leven die hieronder opgesomd staan.

De blijde boodschap

3.    De blijde boodschap, nl. dat het absurde in de wereld niet het laatste woord heeft, is een hoopvol nieuws dat wij op verschillende wijzen wensen uit te dragen : in de lessen godsdienst, door projecten als Welzijnszorg en Broederlijk Delen, in de parochiegemeenschap, in vieringen en feesten. In deze laatste wensen we het gemeenschapsgevoel van 'onze school' aan te wakkeren omdat dit in grote mate  bijdraagt tot de bevestiging, de ondersteuning en groei naar volwassenheid van onze kinderen.
Naastenliefde 4.    Tenslotte leren we in de Schrift wat 'naastenliefde' is. Dit vertaalt zich in twaalf basishoudingen die we onze kinderen willen meegeven : respect voor ieders eigenheid, verantwoordelijkheid voor de eigen daden, menswaardigheid, solidariteit, vreugde om het leven en de schepping, dankbaarheid, verwondering, respect en zorg voor mens en natuur, vertrouwen in het leven, vergevingsgezindheid, hoopvolle, zorgzame nabijheid en troost.