Gelukkig zijn

Zorgvragen

Het geluk van de kinderen is onze voornaamste zorg. Wij wensen ze vanuit hun eigen mogelijkheden en als ‘totale persoon’ op te tillen in hun ontwikkeling. Om dit proces optimaal te laten verlopen is ons onderwijs voor een stuk afgestemd op de zorgvragen van onze kinderen. In hun relatie met de kinderen laten de leerkrachten merken dat ze positief staan tegenover hun ontplooiingskansen.

Observeren

Differentiëren

In de dagelijkse onthaalmomenten ervaren jongere kinderen dat hun eigenheid wordt gewaardeerd. Deze bieden de leerkracht de kans om te peilen naar het welbevinden en de verlangens van het kind. Dit gegeven, samen met het gestadig observeren en evalueren, schept voor de leerkracht een zo veelzijdig mogelijk beeld van het kind en zijn ontwikkelingsfase. Daar kan men een individuele aanpak op afstemmen. Dit heet differentiëren. Een aanpak op maat van het kind die het meest tot uiting komt bij zeer specifieke groeperingsvormen zoals hoekenwerk en contractwerk. Tijdens de extramurosactiviteiten (bos- en zeeklassen, leeruitstappen, natuurwandelingen,…), projecten en belangstellingscentra krijgen de kinderen de kans om zich te ontplooien op cultureel, muzisch, relationeel, maatschappelijk en religieus vlak.

Leerlingvolgsysteem

De school gebruikt een systeem om de kinderen van nabij te volgen, met vaste afspraken en procedures die enerzijds waarborgen dat de leerlingen tijdig hulp krijgen en anderzijds problemen zo veel mogelijk worden vermeden. De directie en de leerkrachten zijn steeds bereikbaar voor de ouders.

Oudercontacten

Op georganiseerde oudercontacten en tijdens informele gesprekken bespreken leerkrachten en ouders de ontwikkeling van hun kind en worden eventuele problemen thuis of op school gesignaleerd. Voor de kinderen uit gezinnen met problemen van emotionele, financiële of materiële aard zoekt de school samen met de ouders naar mogelijke oplossingen.

Advies

Extra steun

Bij de verdeling van de lestijden en de indeling van de klassen staat het comfort van de kinderen steeds voorop. Voor een deskundig advies doet de school een beroep op het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Ze werkt nauw samen met verschillende logopedistes en revalidatiecentra. Als de kans zich voordoet, tracht de school samenwerkingsverbanden te leggen met het buitengewoon onderwijs (vb.GON). Een zorgcoördinator stemt de instrumenten op elkaar af.