ONS SCHOOLEIGEN CHRISTELIJK OPVOEDINGSPROJECT

Onze school formuleert haar mens- en wereldbeeld in een schooleigen opvoedingsproject. Ze laat haar visie klinken en geeft aan hoe haar onderwijs- en opvoedingstaken door die visie worden geïnspireerd.

De Opdrachten van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen zijn de kern van dit document.

De vijf opdrachten(identiteit, onderwijsaanbod, klimaat en aanpak, brede zorg, gemeenschap en organisatie) vormen als het ware het hart van dit project.

Deze vijf opdrachten zijn:

In onze school wordt met zijn allen die bij het onderwijs en de opvoeding van kinderen betrokken zijn, gewerkt aan en gewerkt vanuit het schooleigen opvoedingsproject.

Dat is een helder overzicht van concrete, gemeenschappelijke inspirerende doelen en opdrachten, telkens gemotiveerd vanuit de eigen christelijke identiteit.

Het opvoedingsproject van onze school is gebaseerd op een aantal stevige bouwstenen. Zij vormen de basis van de school die wij willen zijn. Een school die openstaat voor de maatschappij van nu en morgen.

Als katholieke school biedt ‘t Schoolke onderwijs en opvoeding aan met de christelijke waarden als richtlijn.

Vanaf 1/09/2018 volgen wij in onze school het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen: ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN ! (ZILL!). Samen met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de 'Vlaamse Gemeenschap' vormt dit voor onze school de leidraad om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.


Totale ontwikkeling van elk kind

Vanuit de erkenning dat elk kind uniek is en een ondeelbaar persoon met hoofd, hart en handen, streven wij naar een ontwikkeling van de totale persoon waar niet enkel kennis belangrijk is, maar ook inzichten, vaardigheden (techniek, sport, media, sociaal,…), attitudes en creativiteit.

  • Wij vinden het belangrijk om ontwikkelen en leren te benaderen:

Vanuit het kind zelf :elk kind komt op onze school aan met zijn eigen

mogelijkheden en talenten.

  • Vanuit een zo breed en rijk mogelijk aanbod van de schooldat er op gericht is kinderen in aanraking te brengen met de vele aspecten van de samenleving waarin zij opgroeien.

Een krachtige leeromgeving

Onze school tracht een leer- en ontwikkelingsklimaat te creëren waar we kinderen zin geven, prikkelen en inspireren om dingen bij te leren. Hiervoor vertrekken we zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van de kinderen, zodat hun leren toepasbaar wordt. Cruciaal is, dat het kind net boven zijn/haar ‘kunnen’ uitgedaagd wordt.
Een krachtige leeromgeving vraagt ook om de nodige middelen. Deze moeten voldoende aanwezig, uitdagend, hedendaags en stimulerend zijn. De school investeert hier voortdurend in. De uitbouw van de digitalisering en media is hier een belangrijk aspect van. (Gebruik van laptops, digitale borden,…)

ZORG-zaam leren

Ieder kind is anders en heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We streven er dan ook naar om elk kind de nodige kansen, mogelijkheden en ook de tijd en ruimte te bieden om zich te ontwikkelen en bij te leren op zijn eigen tempo. Onze school beschikt over een sterk zorgnet om de kinderen op te vangen die het nodig hebben.

Welbevinden: de sleutel naar leren

Kinderen ontwikkelen en leren maar als ze zich goed in hun vel voelen. Dat de kinderen graag naar school komen , zich goed voelen op school en zichzelf kunnen zijn, vraagt van de leerkrachten dan ook bijzondere aandacht: een luisterend oor en een begeleidende aanpak voor wat hen bezig houdt.

Door te mogen zijn wie ze zijn en kansen te geven om zich te durven uiten , zullen kinderen open bloeien en ten volle kunnen genieten van hun leven op school.
Het geluk van het individuele kind situeert zich zeker ook in de school als grote leefgemeenschap . Prettig samenleven met elkaar lukt maar als iedereen zich hiervoor inzet : door respect te hebben voor ieders eigenheid , door eigen tekorten te willen zien en bij te sturen , door vergevingsgezind en eerlijk te zijn , door zorgzaam om te gaan met elkaar en met materiaal , door vooropgestelde afspraken te aanvaarden en na te leven.

Duidelijke communicatie

Aangezien wij een Nederlandstalige school zijn, verloopt alle communicatie in het Nederlands . Hierbij vergeten wij de anderstaligen niet en zetten we ons in om de boodschap op een duidelijke en eenvoudige manier over te brengen. Diezelfde inzet verwachten wij ook van de ouders. Waar nodig voor een goede communicatie zal de afspraak gemaakt worden om de hulp van een tolk in te roepen.

Als ‘open’ school dragen wij een goede communicatie hoog in het vaandel. Vanuit onze school zijn wij zeker bereid om in dialoog te treden en streven wij naar een open communicatie tussen leerkrachten, directie, ouders , CLB en externe begeleiders met als centraal persoon het kind zelf. Hier voor is een vertrouwensrelatie nodig die we opbouwen via allerlei kanalen, informele (schoolfeesten,…) en formele (oudercontacten, rapporten, infoavonden op afspraak en initiatief van de ouders, de leerkracht, de directie of het kind zelf).

Ook de digitalisering van onze communicatie zorgt voor een vlottere en meer uitgebreide uitwisseling van informatie.

Daarnaast beschikt onze school ook over een VZW Vriendenvereniging en een leerlingenraad, zodat ook via deze weg de school een luisterend oor kan zijn.