De relatie tussen het CLB en de school

 • De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de schoolraad.
 • Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat de leerling voldoende competent is om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet de CLB de begeleiding slechts voort als de leerling hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van de ouders. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen.
 • Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De relatie tussen het centrum, de leerlingen en hun ouders

 • Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
  • De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
  • Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
 • De ouders of een leerling (vanaf de leeftijd van 12 jaar) kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die het verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB of een andere arts buiten het het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
 • Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en de plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.
 • De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders, en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.
 • Als een leerling verandert van school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.
 • Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.