Aanpak van pestgedrag

Onze school werkt rond het pesten met een preventieve aanpak die stoelt op het versterken van sociale en communicatieve vaardigheden, het vergroten van empathie en het creëren van een positief schoolklimaat. Maar ondanks deze waardevolle inspanningen zullen pesterijen nooit verdwijnen. De reactie op pestsituaties blijft meestal beperkt tot het bestraffen van de pester. Meestal lost deze harde aanpak niets op. Pesters die worden gestraft, gaan hun slachtoffer vaak geniepiger aanpakken. Deze manier van wraak nemen heeft tot gevolg dat veel kinderen niet durven vertellen dat ze worden gepest.Wij willen het pestprobleem op een kindvriendelijke manier aanpakken. Want is de pester ook niet vaak een kind dat problemen heeft, een kind dat hulp nodig heeft? En is het belangrijke doel niet dat hij of zij stopt en dat de sfeer in de klas, school opnieuw goed wordt?

Wij gebruiken een interventiemethode waarbij de kinderen en de groep worden betrokken bij het zoeken naar een oplossing. Deze methode noemt de “No Blame-aanpak”

Deze aanpak steunt op openheid, zorg voor welbevinden, participatie van kinderen en aandacht voor kleine en grote problemen.Wij vragen dan ook aan de kinderen en de ouders de klastitularis of de directie bij eventuele problemen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.Zo kunnen we samenwerken aan de problematiek zonder het te laten escaleren tussen de kinderen of de ouders.